Strawberry Shortcake, Vintage 1980s, Holiday Ribbon New

  • Sale
  • Regular price $21.99


Vintage 1980s Strawberry Shortcake Holiday Ribbon New